แบบระบบไฟฟ้าที่ดี เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดีเพื่อความปลอดภัยและความคงทน

ระบบไฟฟ้ากำลังที่ออกแบบต้องให้ความปลอดภัยอย่างสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และต่อสถานที่โครงการไซด์งานไฟฟ้า การที่ระบบไฟฟ้าจะสามารถให้ความปลอดภัยอย่างสูงได้นั้นผู้ออกแบบจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ใช้กันมากในระบบไฟฟ้าคือ National Electrical Code (NEC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องปฏิบัติตามาตรฐานของประเทศ ตามข้อกำหนดของทางการไฟฟ้าท้องถิ่นด้วย ในด้านการออกแบบ การติดตั้งวัสดุ การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ เป็นอย่างดี และรู้ถึงสถานประกอบการที่จะออกแบบ กระบวนการผลิตตามขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยได้

ค่าลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำที่สุด Minimum initial investment

งบประมาณของเจ้าของโครงการจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญชองโครงการว่าผู้ออกแบบควรจะเลือกระบบใด การที่จะสามารถลดค่าลงทุนเริ่มแรกได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ว่างที่ต้องใช้สำหรับอุปกรณ์ เช่น พื้นที่กว้าง ยาว ลึก ของตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า ตู้เมนเบรกเกอร์ ตู้มิเตอร์ย่อย เพื่อให้ทราบถึงค่าเริ่มต้นของค่าใช้จ่าในระบบไฟฟ้าได้

ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง Maximum service continuity

ระดับของความต้องการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและความเชื่อถือได้ reliability ของระบบไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของโหลด สถานประกอบการและกระบวนการผลิต เช่น สำนักงานขนาดเล็กๆอาจจะยอมให้ไฟฟ้าดับได้หลายชั่วโมง ส่วน สำนักงานขนาดใหญ่ หรือ โรงงานขนาดใหญ่ อาจจะยอมให้ไฟดับได้ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ โรงพยาบาล มีโหลดสำคัญอยู่มากไม่สามารถให้ไฟฟ้าดับได้เกิน10นาที นอกจากนี้ โหลดคอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถให้ไฟฟ้าขาดหายไปได้เลย